Telanepsia stockeri Common & Horak, 1994

Telanepsia stockeri

Telanepsia stockeri Common & Horak, 1994 (Oecophoridae) – ACT, Tantawangalo State Forest30 Dec 1899(ANIC). Koala Scat containing cocoon