Telanepsia stockeri Common & Horak, 1994

Telanepsia stockeri

Telanepsia stockeri Common & Horak, 1994 (Oecophoridae), female – ACT, Tantawangalo State Forest, 27 Apr 1993, C. Allen leg. (ANIC).